YENİ SPOR YASASININ SPOR KULÜPLERİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER


            Kamuoyunda yeni spor yasası olarak anılan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununu bu yazıda spor kulüpleri açısından geniş anlamda incelenecektir.

Yeni yasada spor anonim şirketi adı altında yeni bir tüzel kişilik tanımlanmış ve spor anonim şirketlerinin kuruluşu kanunun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Tescile ilişkin esaslar da kanundaki atıf sebebiyle bakanlık tarafından düzenlenen yönetmelikte belirlenmiştir. Yönetmelik yayımlandığında spor anonim şirketi tescili detaylandırılacaktır.

Spor anonim şirketleri, 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketlerin Bakanlık tarafından tescil edilmeleri ile kurulurlar. Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorundadır. Kanuna göre spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi bir milyon Türk lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilir. Dolayısıyla spor anonim şirketleri her federasyonun her liginde yer almayacaktır. Amatör sporlarda spor kulüplerinin hakimiyeti devam edebilir ancak ilgili federasyonun belirlediği liglerde spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi bir milyon Türk lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirilip, bu şartın getirildiği lig profesyonel hale getirilebilir. Elbette bunun sigorta, iş ve vergi hukuku açısından sonuçları olacaktır.

En önemli değişikliklerden biri spor kulüplerinin denetimi ve beyanname usulleri. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 13. Maddesinde düzenlenen denetim ve beyanname usulü kanun yürürlüğe girmeden önceki uygulamada değişiklikler yapılmış ve yeni hükümler getirilmiştir.

08.07.2005 tarihli ve 25869 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 14. Maddesinde kulüp denetim kurulu  oluşumu, görevleri ve yetkileri düzenlenmişti, yine bu yönetmeliğin 22. Maddesinde ise kulüplerin denetimi düzenlenmişti. Buna göre; yeni spor yasası yürürlüğe girmeden önce kulüpleri il müdürlüklerinin denetleyeceği düzenlenmişti. Ancak Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri istisna tutulmuştu.

7405 sayılı yasaya göre ise  ; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlık tarafından denetlenecek. Ancak bu sadece Bakanlık tarafından denetleneceği anlamına gelmiyor. Kulüpler, Dernekler Kanununun 19. Maddesi gereğince İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenmeye devam edecek.

 Bakanlık tarafından denetim, belirli liglerde  faaliyette bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin mali durumunu ve kâr-zarar hesaplarını, yıllık dönemler hâlinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşuna da yaptırılabilir.

Kanuna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr, zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

Yasa ile yeni getirilen oldukça önemli kurallardan biri spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyeliklerinde Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanlar yer alamayacaklar. Dolayısıyla spor federasyonlarının disiplin kurullarının ilgili federasyonun disiplin talimatı doğrultusunda verdikleri kararlar artık sadece antrenörlük, hakemlik gibi görevler için değil spor kulübü ve spor anonim şirketleri üyelikleri açısından da önem arz etmektedir. Spor federasyonlarının özellikle disiplin talimatlarındaki disiplin suçu için öngörülen disiplin cezasının alt sınırı ve üst sınırının belirlenmesinde hakkaniyetli olunmalıdır.

Kanunda belirlenen geçiş hükümlerine göre; Dernekler Kanununa göre kurulmuş gençlik ve spor kulüpleri 26.04.2022 tarihten itibaren en geç iki yıl içinde,  faaliyet göstermek istedikleri alana göre, spor kulübü veya gençlik derneği olarak tercihlerini yaparak Bakanlığa bildirimde bulunmalılar. Yine spor kulüpleri ve üst kuruluşları, 26.04.2022 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmeliler. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.

Yine bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, 26.04.2022 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi hâline gelirler. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen anonim şirketler spor faaliyetlerine katılamaz.

Spor Kulüpleri ve yeni spor yasası hakkında detaylı bilgi için internet sitemizdeki iletişim kısmından form doldurarak çalışma arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz.